Forum: The US-China trade war

29/07/2019 12:00 - 4429 total view


 
Forum: The US-China trade war 

Time: 8h30 - 12h00, Tuesday, 18 July 2019

Location: Capella Parkview Building, 3 Dang Van Sam Street, Phu Nhuan District, HCM City.

Organized by: Vietnam E-Commerce Association (VECOM)

Content:

The forum consists of 3 sessions:


Session 1: The US-China trade war

Session 2: The US-China trade war - Impacts on Vietnamese businesses

Session 3: Exploiting opportunities from e-commerce Export


The related documents (in Vietnamese) are attached below:
Download
Phiên 1 - 02 Tác động chiến tranh TM Mỹ - Trung.pdf
Phiên 1 - 03 Chính sách của TQ và tác động
Phiên 2 - 01 Căng thẳng TM Mỹ Trung và tác động - VCCI
Phiên 3 - 01 Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua TMĐT
Phiên 3 - 02 Cơ hội và rủi ro trong XK trực tuyến
Phiên 3 - 03 Amazon Cơ hội KD toàn cầu cho DN Việt