Vietnam - Anti-dumping measures on Cold-rolled Stainless Steel

05/07/2013 12:00 - 1723 total view

On July 2, 2013, the Ministry of Industry and Commerce issued Decision No. 4460/QĐ-BCT, an anti-dumping investigation against imports of certain cold-rolled stainless steel from the People's Republic of China, Chinese Taipei, Malaysia and Indonesia (case number 13-KN-BPG-01), based on the previous complaint received on May 6, 2013.

Relevant information:

- Investigation Agency: Vietnam Competition Authority - Ministry of Industry and Trade

- Petitioners: Posco VST Co. Ltd and Inox Hoa Binh Joint Stock Company

- Periods of Investigation: from April 1, 2012 to March 31, 2013

Scope of Investigation: Cold-rolled Stainless Steel under the HS Code: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90. 

- Preliminary investigation conclusion: 

On December 2, 2013, the Vietnam Competition Authority - Ministry of Industry and Trade (Investigation Agency) announced Preliminary investigation conclusion on the application of anti-dumping measures on cold-rolled stainless steel products, with HS code: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 imported to Vietnam from countries/territories: People's Republic of China, Indonesia, Malaysia and Taiwan (case number 13-KN-BPG-01), in accordance with regulations Article 17 of the Ordinance No. 20/2004/PL-UBTVQH11 of April 29, 2004, on anti-dumping of imports into Vietnam.

The decision to apply a temporary measure

On December 25, 2013, the Ministry of Industry and Trade issued Decision No. 9990/QD-BCT on the application of provisional anti-dumping measures on some cold-rolled stainless steel products. This decision takes effect from January 25, 2014 for a period of 120 days. According to the attached Decision and Notice, the temporary anti-dumping duty will be applied to goods of foreign manufacturing/exporting enterprises importing into Vietnam, specifically as follows:

Countries/territories Name of manufacturer / exporter Anti-dumping tax rate
China Lianzhong Stainless Steel Corporation 6,99%
Fujian Southeast Stainless Steel Co., Ltd. 6,45%
Others 6,68%
Indonesia PT Jindal Stainless Indonesia 12,03%
Others 12,03%
Malaysia Bahru Stainless Sdn. Bhd. 14,38%
Others 14,38%
Taiwan Yieh United Steel Corporation 13,23%
Yuan Long Stainless Steel Corp. 30,73%
Others 13,23%
 
The official decision to impose anti-dumping duties:

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01). Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký.
Theo đó, mức thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng cho hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:
 
Countries/territories Name of manufacturer / exporter Dumping margin
China LISCO 4,64%
FSSS 6,87%
Others 6,58%
Indonesia JSI 3,07%
Others 3,07%
Malaysia Bahru 10,71%
Others 10,71%
Taiwan YUSCO 13,79%
YLSS 37,29%
Others 13,79%

Trước đó, ngày 13 tháng 8 năm 2014,  Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá đã họp biểu quyết và nhất trí về các nội dung liên quan đến vụ việc:
(i)          Có tình trạng bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;
(ii)         Có trình trạng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kế hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể;
(iii)        Có mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá hàng hóa nhập khảu vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

- Kết quả rà soát lần thứ nhất: 

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11353/QĐ-BCT tiến hành rà soát đối với vụ việc nêu trên. 

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1656/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội. Cụ thể: 
 
Nước/vùng lãnh thổ Tên nhà sản xuất Thuế chống bán phá giá cũ (áp dụng từ ngày 05/10/2014-13/5/2016) Thuế chống bán phá giá mới (áp dụng từ ngày 14/5/2016-06/10/2019)
Trung Quốc Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd. (STSS) 6.58% 17.47%
Các nhà sản xuất khác 4.64% - 6.87% 25.35%
Indonesia Jindal Stainless Indonesia 3.07% 13.03%
Các nhà sản xuất khác 3.07% 13.03%
Malaysia Bahru Stainless SDN BHD 10.71% 9.55%
Các nhà sản xuất khác 10.71% 9.55%
Đài Loan Yieh United Steel Corporation 13.79% 13.79%
Yuan Long Stainless Steel Corp. 37.29% 37.29%
Các nhà sản xuất khác 13.79% 13.79
 
Rà soát cuối kỳ lần thứ nhất (mã vụ việc: ER01.AD01)

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3551/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội. 

 - Kết quả rà soát lần thứ hai: 

Ngày 23 tháng 05 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BCT tiến hành rà soát lần thứ hai đối với vụ việc nêu trên. 

Ngày 04 tháng 07 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2398/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội. Cụ thể: 

Nước/vùng lãnh thổ Tên nhà sản xuất Thuế chống bán phá giá cũ (áp dụng từ ngày 14/5/2016 - 19/7/2018) Thuế chống bán phá giá mới (áp dụng từ ngày 20/7/2018 - 06/10/2019)
   Trung Quốc Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (STSS) 17,47% 17,47%
Các nhà sản xuất khác 25,35% 25,35%
   Indonesia PT Jindal Stainless Indonesia 13,03% 6,64%
Các nhà sản xuất khác 13,03% 13,03%
   Malaysia Bahru Stainless Sdn.Bhd 9,31% 9,31%
Các nhà sản xuất khác 9,31% 9,31%
   Đài Loan Yieh United Steel Corporation 13,79% 13,79%
Yuan Long Stainless Steel Corp. 37,29% 37,29%
Các nhà sản xuất khác 13,79% 13,79%